chất lượng đẳng cấp
tăng hiệu quả
thực chất từ gốc rễ
dễ thực hiện
giảm rủi ro
giảm thời gian
giảm chi phí
xây dựng thương hiệu

TRANG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CỦA ỨNG VIÊN

Vui lòng chọn một trong các form dưới đây theo đối tượng đăng ký của ứng viên (Đăng ký học bổng đối với diện học bổng; Đăng ký học đối với diện đăng ký học không có học bổng; Đăng ký đào tạo cho Tổ chức nếu người học là Tổ chức)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÔNG TIN NGÀNH HỌC ĐĂNG KÝ
ĐỊA CHỈ NHẬN GIẤY THÔNG BÁO
THÔNG TIN GIA ĐÌNH
THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU HOẶC BẢO LÃNH (nếu có)
THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỌC BỔNG
Quốc tịch/Nationality
Địa chỉ/ Your Address
Trường/Cơ quan/Company
THÔNG TIN HỌC BỔNG
Bạn lên kế hoạch bắt đầu học khi nào (tính từ bây giờ)?/ Plan to start the studies in (from now)?

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với EAS Việt Nam liên hệ với tôi qua email, điện thoại, về chương trình tôi đã chọn. Tất cả các thông tin cung cấp được bảo vệ phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi và Luật Bảo vệ quyền riêng tư của Việt Nam.
By submitting this form I provide my express consent to EAS Vietnam to contact me via email, telephone, regarding the program I selected. All the information provided are protected in conformity with our Privacy Policy and Vietnam Privacy Protection Law.

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
Số điện thoại
THÔNG TIN TỔ CHỨC

In EAS Vietnam, we always try to design and introduce the best modules and courses. We share all information on website. We change and innovate our methodology and academic systems with up-date methods. Our International courses meet all criteria of job needs. We have courses available for both individuals and organizations with competitive cost. For further information, please visit our website or contact us directly by: (+84)24 6656 9157.

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS